سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

اهداف

ارزشمندی مشاوران کاری در پیشبرد اهداف

ارزشمندی مشاوران کاری در پیشبرد اهداف

این کتاب راهنمای خوبی جهت یافتن یک مشاور خوب و مطلع جهت راهنمائی و کمک به شما در پیشبرد اهدافتان میباشد.

مشاهده مطلب
اژدهای درونت را بیدار کن

اژدهای درونت را بیدار کن

این کتاب "همانگونه که از نامش پیداست " بگونه ای "حرفهای برخاسته از درون
شخصی میباشد که سالیان زیادی را با ناکامی و شکست "پشت سر گذرانده و به ناگاه
با پیش آمدن یک حادثه ناگوار درزندگیش) تصادف شدید با موتور(ونجات معجزه
آسایش" در میابد که باید نگرش خود به توانا ئیهای درونیش را تغییر داده" و با
نگاهی مملو از امید به خدا و سر شار از خوشبینی" به زندگی لبخند زد و درجهت
ساختن رویا های خود "هیچ فرصتی را از دست نداد.
به امید ساختن یک زندگی بهتر توسط تو دوست عزیزم "و جهانی مملو از صفاو
صمیمیت "برای تک تک انسانهای روی این کره خاکی . این بهترین گلهای سرسبد
کائنات.

مشاهده مطلب