سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

ماکس چو

هنر برخورد با افراد پر چالش و 10 راهکار مقابله با آن

هنر برخورد با افراد پر چالش و 10 راهکار مقابله با آن

افراد پر چالش" به افرادی گفته میشود با ویژگیهای خاص احساسی یا
شخصیتی" که برخورد با دیگران را سخت میکنند.
توانائی مقابله با چنین افرادی" با حفظ یک محیط سالم کاری را" مهارت
برخورد با افراد پر چالش گویند.
معمولا همه ما در زندگی روزمره امان" با چنین افرادی که دچار نوعی آشفتگی
میباشند" برخورد میکنیم. این افراد ممکن است بین همسایگان" همکاران و یا
یکی از فروشندگان محلی باشند. شدت مشکل دار بودن آنها)میزان آشفتگیشان(
به نوع شخص مورد نظر بستگی دارد.افراد پرخاشگر" به نوعی بهتر از
منزویها هستند

مشاهده مطلب