سایت ذهن ثروتمند" سایتی در جهت ارتقا شخصی شما. همه ما" لایق داشتن یک زندگی ایده آل و  رویائی هستیم.

شبکه های اجتماعی

مسئولیت

رویا هائی که رویا نیستند - قسمت دوم

رویا هائی که رویا نیستند - قسمت دوم

ما با توجه به هر موضوعی"فرکانسهائی به جهان ارسال میکنیم. جهان نیز در پاسخ  به ما"ماهیت همان چیز را وارد زندگیمان میکند. این یک قانون تغییر ناپذیر  کائنات و هستی میباشد. 

مشاهده مطلب